Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh

Việc hiểu cách điền word form đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của học viên. Mục tiêu chính của chúng ta là đưa ra ý nghĩa của việc nắm vững khả năng nhận biết và sử dụng Word Form đúng cách.

Tại sao Word Form lại quan trọng? Word Form không chỉ giúp mở rộng vốn từ vựng mà còn cung cấp khả năng biến đổi từ một loại thành loại khác, từ danh từ thành động từ, tính từ hoặc trạng từ. Điều này là chìa khóa cho khả năng sáng tạo và biểu đạt ý tưởng phong phú trong giao tiếp.

Chúng ta sẽ bắt đầu với một giới thiệu tổng quan về khái niệm Word Form, đồng thời cung cấp ví dụ cụ thể để học viên có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc nhận biết từ loại. Bằng cách này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lý do Word Form là yếu tố quan trọng giúp học viên tự tin và linh hoạt trong sử dụng tiếng Anh.

Word Form là Gì? 

Định Nghĩa Chi Tiết: Word Form đơn giản là các hình thái khác nhau của một từ, thường xuất hiện trong một ngữ cảnh cụ thể. Điều quan trọng là khả năng biến đổi từ một dạng thành một dạng khác, chẳng hạn từ danh từ thành động từ, từ tính từ thành trạng từ. Điều này giúp người học tiếng Anh không chỉ mở rộng vốn từ vựng mà còn nâng cao khả năng biểu đạt ý tưởng và giao tiếp.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 1

Ví dụ Thực Tế: Giúp hiểu rõ hơn về Word Form, hãy xem xét từ “develop” và các hình thái khác nhau của nó:

 1. Develop (Động từ): The company is developing a new product.
 2. Development (Danh từ): There has been significant development in the technology sector.
 3. Developer (Danh từ): She is a skilled software developer.
 4. Developed (Tính từ): The developed countries have advanced infrastructure.
 5. Developing (Tính từ): Many developing nations face economic challenges.

Ở đây, chúng ta thấy cách từ “develop” có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng mang ý nghĩa và vai trò riêng trong ngữ cảnh. Khả năng này làm cho ngôn ngữ phong phú và linh hoạt, giúp người học tiếng Anh hiểu rõ và sử dụng từ vựng một cách sáng tạo và hiệu quả.

Cách điền word form

Word Form Dạng Danh Từ: Danh từ thường xuất hiện ở nhiều vị trí trong câu và có thể được tạo ra bằng cách thêm các hậu tố hoặc tiền tố.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 2

Ví dụ, ta có:

 • Vị trí của Danh Từ trong Câu:
  • Chủ ngữ: My cat is adorable.
  • Tân ngữ: I love chocolate.
  • Sau tính từ: It was such a beautiful day.
 • Cách Thành Lập Danh Từ:
  • Hậu tố -tion, -sion: alteration, demonstration, expansion.
  • Hậu tố -er: advertiser, driver, computer.
  • Hậu tố -ment: development, punishment, unemployment.
  • Hậu tố -ant/ -ent: assistant, consultant, student.

Word Form Dạng Tính Từ: Tính từ thường đứng trước danh từ và có thể được tạo ra bằng cách thêm các hậu tố hoặc biến đổi từ danh từ hoặc động từ.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 3

Ví dụ:

 • Vị trí của Tính Từ trong Câu:
  • Trước danh từ: A beautiful sunset.
  • Sau động từ liên kết: He looks happy.
  • Trước “too”: It’s too hot.
 • Cách Thành Lập Tính Từ:
  • Hậu tố -ly: Quickquickly.
  • Hậu tố -able/ -ible: Understandunderstandable.
  • Hậu tố -ful: Joyjoyful.

Word Form Dạng Động Từ: Động từ thường đứng sau chủ ngữ và có thể được tạo ra bằng cách thêm các hậu tố hoặc biến đổi từ danh từ hoặc tính từ.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 4

Ví dụ:

 • Vị Trí của Động Từ trong Câu:
  • Sau chủ ngữ: She writes poems.
  • Sau tân ngữ: I want to eat pizza.
  • Sau tính từ: It can get complicated.
 • Cách Thành Lập Động Từ:
  • Hậu tố -en: Shorten, broaden.
  • Hậu tố -ize/ -ate: Modernmodernize, Informationinformative.

Word Form Dạng Trạng Từ 

Vị Trí của Trạng Từ Trong Câu: Trạng từ thường xuất hiện để bổ sung thông tin về động từ, tính từ, hoặc chính một trạng từ khác. Ví dụ:

 • Trước động từ:
  • Quickly, he finished his homework.
 • Giữa trợ động từ và động từ:
  • I have recently finished my homework.
 • Giữa động từ “to be” và tính từ:
  • She is very kind.
 • Sau “too”:
  • The music is too loud.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 5

Cách Thành Lập Trạng Từ: Trạng từ thường được tạo ra bằng cách thêm hậu tố -ly vào tính từ. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt:

 • Hậu tố -ly:
  • Slowslowly.
  • Frequentfrequently.

Ngoài ra, một số từ không tuân theo quy tắc này:

 • Fastfast: My father is a fast runner → My father can run very fast.
 • Hardhard: It was a really hard rain → It rained really hard.
 • Latelate: He is usually late for his English class → He usually arrives at his English class late.
 • Earlyearly: Lina is always early for work → Lina always goes to work early.
 • Goodwell: He is a good football player → He plays football well.

Việc hiểu cách thành lập trạng từ giúp người học sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và chính xác trong giao tiếp hàng ngày.

Ứng Dụng cách điền word form Hiệu Quả 

Ba Bước Quan Trọng: Hướng dẫn chi tiết về cách làm bài Word Form giúp độc giả tự tin hơn khi đối mặt với loại bài này. Ba bước quan trọng bao gồm:

Xác Định Từ Loại:

  • Nhận diện từ loại của từ phía trước và sau chỗ trống.
  • Xác định loại từ của các đáp án.

Xác Định Loại Từ:

  • Chọn đáp án phù hợp với từ loại cần điền vào chỗ trống.
  • Chú ý đến ngữ cảnh và ý nghĩa của câu.

Chọn Đáp Án:

  • Áp dụng kiến thức từ các phần trước để chọn đáp án chính xác nhất.
  • Thực hành với các bài tập để làm quen với cách sử dụng phương pháp này.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 6

Ví Dụ Thực Hành: Cung cấp một số bài tập thực hành giúp độc giả áp dụng kiến thức đã học và làm quen với cách giải các dạng bài Word Form khác nhau. Thực hành có thể tăng cường khả năng nhận biết và sử dụng từ loại một cách linh hoạt.

Bài Tập Vận Dụng 

Bài Tập 1:

Hoàn thành câu với từ loại thích hợp: “The outcome of our meeting today with the board of directors will _____ the course of action we will take this year.”

a) Determine
b) Determines
c) Determining

d) Determination

Bài Tập 2:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “In order to become a member of the country club, applicants have to meet the strict ________ set by the club president.”

a) Require

b) Requires

c) Requiring

d) Requirements

Bài Tập 3:

Điền từ phù hợp vào câu: “Please accept our ________ apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International Airport.”

a) Sincere

b) Original

c) Estimated

d) Completed

Bài Tập 4:

Hoàn thành câu với từ loại thích hợp: “A rain shower ________ by cold winds is expected to reach our region by this evening.”

a) Accompany

b) Accompanying

c) Will accompany

d) Accompanied

Bài Tập 5:

Chọn liên từ thích hợp: “_______ this policy, the amount of laundry will decrease. ________, electricity and energy consumption will go down.”

a) Regardless

b) However

c) As a result

d) Evidently

Bài tập giúp độc giả áp dụng kiến thức vào thực tế và nâng cao khả năng sử dụng Word Form trong các ngữ cảnh khác nhau.

Hướng Dẫn Cách điền word form trong Tiếng Anh 7

Tóm Tắt Nội Dung: Tổng hợp những điểm chính và kiến thức quan trọng về Word Form, đảm bảo độc giả đã nắm vững các khái niệm và cách sử dụng từ loại trong tiếng Anh. Nhấn mạnh những điểm quan trọng về vị trí và cách thành lập từ để tạo nền tảng vững chắc cho việc học và sử dụng từ vựng hiệu quả.

Khuyến Khích Thực Hành: Khuyến khích độc giả không chỉ đọc hiểu mà còn thực hành những kiến thức đã học. Cách điền word form sẽ giúp củng cố và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện hơn trong quá trình học tiếng Anh.

Word -